درباره‌ی استاد

دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و عضو بنیاد نخبگان
طراح و ویراستار آزمون های قلمچی
عضو گروه تالیف و ویراستاری انتشارات قلمچی
ویراستار علمی آزمون های خیلی سبز
برگزارکننده ی همایش های ریاضی دبیرستان البرز
سابقه ی تدریس در آموزشگاه قلمچی

موضوعات تدریس