درباره‌ی استاد

دانشجوی اسبق مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی تهران - دانشجوی فعلی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های پیچیده دانشگاه تربیت مدرس تهران
علاقه مندی های تحقیقاتی :
- مهندسی نرم افزار مقیاس وسیع
- تحلیل شبکه های اجتماعی
- تحلیل شبکه های پیچیده

موضوعات تدریس