درباره‌ی استاد

کارشناسی مهندسی نرم افزار : دانشکده فنی تهران
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات : دانشگاه تربیت مدرس تهران
علاقه مندی های پژوهشی :
تحلیل علم داده های کلان
مهندسی داده های کلان
تحلیل شبکه های اجتماعی
مصورسازی داده
استخراج داده از بستر وب

موضوعات تدریس