درباره‌ی استاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ، مدرس درس های دانشگاهی ، نرم افزاری و کاربردی مهندسی شیمی

موضوعات تدریس