آزمون‌های آزمایشی حضـوری و ‌آنلایــن در کل کشور

رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 • نوع بسته آزمون
 • نحوه برگزاری
 • هزینه‌ (پایه)
 • هزینه همراه با تخفیف‌‌‌ (۲۷ آبان)
  • ۱۰ مرحله حضوری
  • ۱۰ مرحله حضوری
  • حضوری (جزئیات نحوه برگزاری)
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • هزینه(پایه): ۷۵۰,۰۰۰
  • هزینه همراه تخفیف: ۷۵۰,۰۰۰
  • جزئیات نحوه برگزاری
   ۲۵ درصد اول حضوری
   ۲۵ درصد دوم حضوری
   ۵۰ درصد اول حضوری
   ۲۵ درصد سوم حضوری
   ۲۵ درصد چهارم حضوری
   جامع اول (مروری) حضوری
   جامع دوم (شبیه‌سازی) حضوری
   جامع سوم (شبیه‌سازی) حضوری
   جامع چهارم (مروری) حضوری
   جامع پنجم (شبیه‌سازی) حضوری
   • ۲۵ درصد اول
   • ۲۵ درصد دوم
   • ۵۰ درصد اول
   • ۲۵ درصد سوم
   • ۲۵ درصد چهارم
   • جامع اول (مروری)
   • جامع دوم (شبیه‌سازی)
   • جامع سوم (شبیه‌سازی)
   • جامع چهارم (مروری)
   • جامع پنجم (شبیه‌سازی)
   • حضوری
   • آنلاین
  • ۱۰ مرحله آنلاین
  • ۱۰ مرحله آنلاین
  • آنلاین (جزئیات نحوه برگزاری)
  • نحوه برگزاری: آنلاین
  • هزینه(پایه): ۵۵۰,۰۰۰
  • هزینه همراه تخفیف: ۵۵۰,۰۰۰
  • جزئیات نحوه برگزاری
   ۲۵ درصد اول آنلاین
   ۲۵ درصد دوم آنلاین
   ۵۰ درصد اول آنلاین
   ۲۵ درصد سوم آنلاین
   ۲۵ درصد چهارم آنلاین
   جامع اول (مروری) آنلاین
   جامع دوم (شبیه‌سازی) آنلاین
   جامع سوم (شبیه‌سازی) آنلاین
   جامع چهارم (مروری) آنلاین
   جامع پنجم (شبیه‌سازی) آنلاین
   • ۲۵ درصد اول
   • ۲۵ درصد دوم
   • ۵۰ درصد اول
   • ۲۵ درصد سوم
   • ۲۵ درصد چهارم
   • جامع اول (مروری)
   • جامع دوم (شبیه‌سازی)
   • جامع سوم (شبیه‌سازی)
   • جامع چهارم (مروری)
   • جامع پنجم (شبیه‌سازی)
   • حضوری
   • آنلاین
  • ۱۰ مرحله ترکیبی ۱ (۶ حضوری و ۴ آنلاین)
  • ۱۰ مرحله ترکیبی ۱ (۶ حضوری و ۴ آنلاین)
  • حضوری - آنلاین (جزئیات نحوه برگزاری)
  • نحوه برگزاری: حضوری - آنلاین
  • هزینه(پایه): ۶۵۰,۰۰۰
  • هزینه همراه تخفیف: ۶۵۰,۰۰۰
  • جزئیات نحوه برگزاری
   ۲۵ درصد اول آنلاین
   ۲۵ درصد دوم آنلاین
   ۵۰ درصد اول حضوری
   ۲۵ درصد سوم آنلاین
   ۲۵ درصد چهارم آنلاین
   جامع اول (مروری) حضوری
   جامع دوم (شبیه‌سازی) حضوری
   جامع سوم (شبیه‌سازی) حضوری
   جامع چهارم (مروری) حضوری
   جامع پنجم (شبیه‌سازی) حضوری
   • ۲۵ درصد اول
   • ۲۵ درصد دوم
   • ۵۰ درصد اول
   • ۲۵ درصد سوم
   • ۲۵ درصد چهارم
   • جامع اول (مروری)
   • جامع دوم (شبیه‌سازی)
   • جامع سوم (شبیه‌سازی)
   • جامع چهارم (مروری)
   • جامع پنجم (شبیه‌سازی)
   • حضوری
   • آنلاین
  • ۱۰ مرحله ترکیبی ۲ (۴ حضوری و ۶ آنلاین)
  • ۱۰ مرحله ترکیبی ۲
   (۴ حضوری و ۶ آنلاین)
  • حضوری - آنلاین (جزئیات نحوه برگزاری)
  • نحوه برگزاری: حضوری - آنلاین
  • هزینه(پایه): ۶۵۰,۰۰۰
  • هزینه همراه تخفیف: ۶۵۰,۰۰۰
  • جزئیات نحوه برگزاری
   ۲۵ درصد اول آنلاین
   ۲۵ درصد دوم آنلاین
   ۵۰ درصد اول حضوری
   ۲۵ درصد سوم آنلاین
   ۲۵ درصد چهارم آنلاین
   جامع اول (مروری) آنلاین
   جامع دوم (شبیه‌سازی) حضوری
   جامع سوم (شبیه‌سازی) حضوری
   جامع چهارم (مروری) آنلاین
   جامع پنجم (شبیه‌سازی) حضوری
   • ۲۵ درصد اول
   • ۲۵ درصد دوم
   • ۵۰ درصد اول
   • ۲۵ درصد سوم
   • ۲۵ درصد چهارم
   • جامع اول (مروری)
   • جامع دوم (شبیه‌سازی)
   • جامع سوم (شبیه‌سازی)
   • جامع چهارم (مروری)
   • جامع پنجم (شبیه‌سازی)
   • حضوری
   • آنلاین
  • ۶ مرحله حضوری
  • ۶ مرحله حضوری
  • حضوری (جزئیات نحوه برگزاری)
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • هزینه(پایه): ۵۰۰,۰۰۰
  • هزینه همراه تخفیف: ۵۰۰,۰۰۰
  • جزئیات نحوه برگزاری
   ۲۵ درصد اول
   ۲۵ درصد دوم
   ۵۰ درصد اول حضوری
   ۲۵ درصد سوم
   ۲۵ درصد چهارم
   جامع اول (مروری) حضوری
   جامع دوم (شبیه‌سازی) حضوری
   جامع سوم (شبیه‌سازی) حضوری
   جامع چهارم (مروری) حضوری
   جامع پنجم (شبیه‌سازی) حضوری
   • ۲۵ درصد اول
   • ۲۵ درصد دوم
   • ۵۰ درصد اول
   • ۲۵ درصد سوم
   • ۲۵ درصد چهارم
   • جامع اول (مروری)
   • جامع دوم (شبیه‌سازی)
   • جامع سوم (شبیه‌سازی)
   • جامع چهارم (مروری)
   • جامع پنجم (شبیه‌سازی)
   • حضوری
   • آنلاین
  • ۶ مرحله آنلاین
  • ۶ مرحله آنلاین
  • آنلاین (جزئیات نحوه برگزاری)
  • نحوه برگزاری: آنلاین
  • هزینه(پایه): ۴۰۰,۰۰۰
  • هزینه همراه تخفیف: ۴۰۰,۰۰۰
  • جزئیات نحوه برگزاری
   ۲۵ درصد اول
   ۲۵ درصد دوم
   ۵۰ درصد اول آنلاین
   ۲۵ درصد سوم
   ۲۵ درصد چهارم
   جامع اول (مروری) آنلاین
   جامع دوم (شبیه‌سازی) آنلاین
   جامع سوم (شبیه‌سازی) آنلاین
   جامع چهارم (مروری) آنلاین
   جامع پنجم (شبیه‌سازی) آنلاین
   • ۲۵ درصد اول
   • ۲۵ درصد دوم
   • ۵۰ درصد اول
   • ۲۵ درصد سوم
   • ۲۵ درصد چهارم
   • جامع اول (مروری)
   • جامع دوم (شبیه‌سازی)
   • جامع سوم (شبیه‌سازی)
   • جامع چهارم (مروری)
   • جامع پنجم (شبیه‌سازی)
   • حضوری
   • آنلاین
  • ۵ مرحله حضوری
  • ۵ مرحله حضوری
  • حضوری (جزئیات نحوه برگزاری)
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • هزینه(پایه): ۴۵۰,۰۰۰
  • هزینه همراه تخفیف: ۴۵۰,۰۰۰
  • جزئیات نحوه برگزاری
   ۲۵ درصد اول
   ۲۵ درصد دوم
   ۵۰ درصد اول
   ۲۵ درصد سوم
   ۲۵ درصد چهارم
   جامع اول (مروری) حضوری
   جامع دوم (شبیه‌سازی) حضوری
   جامع سوم (شبیه‌سازی) حضوری
   جامع چهارم (مروری) حضوری
   جامع پنجم (شبیه‌سازی) حضوری
   • ۲۵ درصد اول
   • ۲۵ درصد دوم
   • ۵۰ درصد اول
   • ۲۵ درصد سوم
   • ۲۵ درصد چهارم
   • جامع اول (مروری)
   • جامع دوم (شبیه‌سازی)
   • جامع سوم (شبیه‌سازی)
   • جامع چهارم (مروری)
   • جامع پنجم (شبیه‌سازی)
   • حضوری
   • آنلاین
  • ۵ مرحله آنلاین
  • ۵ مرحله آنلاین
  • آنلاین (جزئیات نحوه برگزاری)
  • نحوه برگزاری: آنلاین
  • هزینه(پایه): ۳۵۰,۰۰۰
  • هزینه همراه تخفیف: ۳۵۰,۰۰۰
  • جزئیات نحوه برگزاری
   ۲۵ درصد اول
   ۲۵ درصد دوم
   ۵۰ درصد اول
   ۲۵ درصد سوم
   ۲۵ درصد چهارم
   جامع اول (مروری) آنلاین
   جامع دوم (شبیه‌سازی) آنلاین
   جامع سوم (شبیه‌سازی) آنلاین
   جامع چهارم (مروری) آنلاین
   جامع پنجم (شبیه‌سازی) آنلاین
   • ۲۵ درصد اول
   • ۲۵ درصد دوم
   • ۵۰ درصد اول
   • ۲۵ درصد سوم
   • ۲۵ درصد چهارم
   • جامع اول (مروری)
   • جامع دوم (شبیه‌سازی)
   • جامع سوم (شبیه‌سازی)
   • جامع چهارم (مروری)
   • جامع پنجم (شبیه‌سازی)
   • حضوری
   • آنلاین
  • ۳ مرحله حضوری
  • ۳ مرحله حضوری
  • حضوری (جزئیات نحوه برگزاری)
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • هزینه(پایه): ۴۰۰,۰۰۰
  • هزینه همراه تخفیف: ۴۰۰,۰۰۰
  • جزئیات نحوه برگزاری
   ۲۵ درصد اول
   ۲۵ درصد دوم
   ۵۰ درصد اول
   ۲۵ درصد سوم
   ۲۵ درصد چهارم
   جامع اول (مروری)
   جامع دوم (شبیه‌سازی) حضوری
   جامع سوم (شبیه‌سازی) حضوری
   جامع چهارم (مروری)
   جامع پنجم (شبیه‌سازی) حضوری
   • ۲۵ درصد اول
   • ۲۵ درصد دوم
   • ۵۰ درصد اول
   • ۲۵ درصد سوم
   • ۲۵ درصد چهارم
   • جامع اول (مروری)
   • جامع دوم (شبیه‌سازی)
   • جامع سوم (شبیه‌سازی)
   • جامع چهارم (مروری)
   • جامع پنجم (شبیه‌سازی)
   • حضوری
   • آنلاین
  • ۳ مرحله آنلاین
  • ۳ مرحله آنلاین
  • آنلاین (جزئیات نحوه برگزاری)
  • نحوه برگزاری: آنلاین
  • هزینه(پایه): ۳۰۰,۰۰۰
  • هزینه همراه تخفیف: ۳۰۰,۰۰۰
  • جزئیات نحوه برگزاری
   ۲۵ درصد اول
   ۲۵ درصد دوم
   ۵۰ درصد اول
   ۲۵ درصد سوم
   ۲۵ درصد چهارم
   جامع اول (مروری)
   جامع دوم (شبیه‌سازی) آنلاین
   جامع سوم (شبیه‌سازی) آنلاین
   جامع چهارم (مروری)
   جامع پنجم (شبیه‌سازی) آنلاین
   • ۲۵ درصد اول
   • ۲۵ درصد دوم
   • ۵۰ درصد اول
   • ۲۵ درصد سوم
   • ۲۵ درصد چهارم
   • جامع اول (مروری)
   • جامع دوم (شبیه‌سازی)
   • جامع سوم (شبیه‌سازی)
   • جامع چهارم (مروری)
   • جامع پنجم (شبیه‌سازی)
   • حضوری
   • آنلاین

اساتید کافه تدریس و مرکز آموزشی نصیر

سوالات متداول

تاریخ برگزاری

بودجه بندی

محل برگزاری آزمون حضوری

نحوه برگزاری آزمون آنلاین

آزمون شبیه سازی و مروری

 • ردیف
 • تاریخ برگزاری
 • بودجه‌بندی
 • ۱
 • ۹ آذر ۱۳۹۷
 • ۲۵ درصد
 • ۲
 • ۳۰ آذر ۱۳۹۷
 • ۲۵ درصد
 • ۳
 • ۲۱ دی ۱۳۹۷
 • ۵۰ درصد
 • ۴
 • ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
 • ۲۵ درصد
 • ۵
 • ۳ اسفند ۱۳۹۷
 • ۲۵ درصد
 • ۶
 • ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
 • ۱۰۰ درصد(جامع مروری پرسوال)
 • ۷
 • ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
 • ۱۰۰ درصد(شبیه سازی آزمون اصلی)
 • ۸
 • ۱۶ فروردین ۱۳۹۸
 • ۱۰۰ درصد(شبیه سازی آزمون اصلی)
 • ۹
 • ۲۳ فروردین ۱۳۹۸
 • ۱۰۰ درصد(جامع مروری پرسوال)
 • ۱۰
 • ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
 • ۱۰۰ درصد(شبیه سازی آزمون اصلی)

بخش بندی سرفصل‌های دروس برای آزمون‌های ۲۵ درصدی و ۵۰ درصدی را می توانید با دانلود فایل زیر مشاهده کنید. دانلود فایل بودجه بندی

آزمون های آنلاین همانند آزمون های حضوری و عینا با همان سوالات و در همان ساعت برگزار خواهد شد. شما از طریق سیستم وارد پلتفرم آزمون آنلاین می شوید و در ساعت مشخص شده آزمون شروع خواهد شد. سوالات و پرسشنامه در تصویر فابل مشاهده است و با با پر کردن پرسشنامه سوالات نتایج خود را نهایی خواهید کرد. نتایج آزمون آنلاین با آزمون حضوری یکسان خواهد بود و در جامعه آماری کل ثبت نامی ها حضوری و آنلاین محاسبه خواهد شد.

 • ردیف
 • نام دروس
  • مهندسی کامپیوتر
  • جامع

   شبیه سازی

  • جامع

   مروری پرسوال

  • فناوری اطلاعات
  • جامع

   شبیه سازی

  • جامع

   مروری پر‌سوال

 • ۱
 • زبان عمومی و تخصصی
  • ۳۰
  • ۰
  • ۳۰
  • ۰
 • ۲
 • ریاضی عمومی ۱ و ۲
  • ۸
  • ۰
  • --
  • --
 • ۳
 • معادلات دیفرانسیل
  • ۴
  • ۰
  • --
  • --
 • ۴
 • احتمالات و آمار مهندسی
  • ۴
  • ۱۰
  • --
  • --
 • ۵
 • ریاضیات گسسته
  • ۴
  • ۱۰
  • ۶
  • ۱۰
 • ۶
 • ساختمان داده ها
  • ۵
  • ۱۰
  • ۶
  • ۱۰
 • ۷
 • طراحی الگوریتم ها
  • ۵
  • ۱۰
  • ۶
  • ۱۰
 • ۸
 • نظریه زبان ها و اتوماتا
  • ۴
  • ۱۰
  • --
  • --
 • ۹
 • مدارهای منطقی
  • ۵
  • ۱۰
  • --
  • --
 • ۱۰
 • معماری کامپیوتر
  • ۴
  • ۱۰
  • --
  • --
 • ۱۱
 • سیستم عامل
  • ۳
  • ۱۰
  • ۷
  • ۱۰
 • ۱۲
 • شبکه های کامپیوتری
  • ۴
  • ۱۰
  • ۶
  • ۱۰
 • ۱۳
 • الکترونیک دیجیتال و VLSI
  • ۱۰
  • ۱۰
  • --
  • --
 • ۱۴
 • مدارهای الکتریکی
  • ۵-۶
  • ۱۰
  • --
  • --
 • ۱۵
 • سیگنال ها سیستم ها
  • ۵-۷
  • ۱۰
  • --
  • --
 • ۱۶
 • هوش مصنوعی
  • ۶-۷
  • ۱۰
  • --
  • --
 • ۱۷
 • پایگاه داده ها
  • ۷
  • ۱۰
  • ۶
  • ۱۰
 • ۱۸
 • کامپایلر
  • ۷
  • ۱۰
  • --
  • --
 • ۱۹
 • مهندسی نرم افزار
  • --
  • --
  • ۷
  • ۱۰
 • ۲۰
 • مبانی و اصول مدیریت
  • --
  • --
  • ۲۰
  • ۰
 • ۲۱
 • تعداد سوالات هر گرایش
  • ۱۰۰
  • ۱۲۰
  • ۱۰۰
  • ۸۰
 • ۲۲
 • تعداد کل سوالات دفترچه
  • ۱۴۰
  • ۱۵۰
  • ۱۰۰
  • ۸۰
 • ۲۳
 • زمان کل دفترچه سوالات
  • ۲۵۵ دقیقه
  • ۳۰۰ دقیقه
  • ۲۱۰ دقیقه
  • ۱۸۰ دقیقه
تاریخ برگزاری و بودجه بندی آزمون های آزمایشی به چه شکل هست؟
 • ردیف
 • تاریخ برگزاری
 • بودجه‌بندی
 • ۱
 • ۹ آذر ۱۳۹۷
 • ۲۵ درصد
 • ۲
 • ۱۳۹۷ آذر ۳۰
 • ۲۵ درصد
 • ۳
 • ۲۱ دی ۱۳۹۷
 • ۵۰ درصد
 • ۴
 • ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
 • ۲۵ درصد
 • ۵
 • ۳ اسفند ۱۳۹۷
 • ۲۵ درصد
 • ۶
 • ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
 • ۱۰۰ درصد(جامع مروری پرسوال)
 • ۷
 • ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
 • ۱۰۰ درصد(شبیه سازی آزمون اصلی)
 • ۸
 • ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
 • ۱۰۰ درصد(شبیه سازی آزمون اصلی)
 • ۹
 • ۲۳ فروردین ۱۳۹۸
 • ۱۰۰ درصد(جامع مروری پرسوال)
 • ۱۰
 • ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
 • ۱۰۰ درصد(شبیه سازی آزمون اصلی)
آزمون حضوری در چه شهرهایی برگزار خواهد شد؟
 • ۱)تهران،
 • ۲)کرج،
 • ۳)اصفهان،
 • ۴)شیراز،
 • ۵)مشهد،
 • ۶)تبریز،
 • ۷)ارومیه،
 • ۸)خوی،
 • ۹)اردبیل،
 • ۱۰)کاشان،
 • ۱۱)نجف¬آباد،
 • ۱۲)ایلام،
 • ۱۳)بوشهر،
 • ۱۴)بیرجند،
 • ۱۵)زنجان،
 • ۱۶)سمنان،
 • ۱۷)شاهرود،
 • ۱۸)شهرکرد،
 • ۱۹)اهواز،
 • ۲۰)قزوین،
 • ۲۱)قم،
 • ۲۲)خرم¬آباد،
 • ۲۳)بروجرد،
 • ۲۴)سنندج،
 • ۲۵)کرمان،
 • ۲۶)کرمانشاه،
 • ۲۷)گرگان،
 • ۲۸)رشت،
 • ۲۹)اراک،
 • ۳۰)بابل،
 • ۳۱)ساری،
 • ۳۲)همدان،
 • ۳۳)ملایر،
 • ۳۴)یزد
آزمون آنلاین به چه صورت برگزار خواهد شد؟

آزمون های آنلاین همانند آزمون های حضوری و عینا با همان سوالات و در همان ساعت برگزار خواهد شد. شما از طریق سیستم وارد پلتفرم آزمون آنلاین می شوید و در ساعت مشخص شده آزمون شروع خواهد شد. سوالات و پرسشنامه در تصویر فابل مشاهده است و با با پر کردن پرسشنامه سوالات نتایج خود را نهایی خواهید کرد. نتایج آزمون آنلاین با آزمون حضوری یکسان خواهد بود و در جامعه آماری کل ثبت نامی ها حضوری و آنلاین محاسبه خواهد شد.

تفاوت آزمون های جامع شبیه سازی و مروری پر سوال چیست؟

آزمون های آزمایشی در رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات دارای دو نوع مختلف آزمون جامع (جامع شبیه سازی آزمون اصلی و جامع مروری پُرسوال) می باشد. در آزمون های جامع شبیه سازی آزمون اصلی، دفترچه سوالات دقیقاً مشابه دفترچه سوالات در آزمون اصلی با همان تعداد سوال در هر درس و با همان زمان بندی، طراحی می گردد. هدف از این آزمون ها، تجربه آزمونی مشابه با آزمون اصلی می باشد تا داوطلبان بتوانند از مزایای شرکت آزمون های آزمایشی بهره ببرند.

در آزمون های جامع نوع مروری پُرسوال مشابه آزمون های جامع شبیه سازی آزمون اصلی، سوالات شامل ۱۰۰ درصد سرفصل خواهند شد ولی از لحاظ تعداد سوال هر درس و زمان بندی کل آزمون متفاوت می باشد. این نوع آزمون ها با هدف مرور و دسته بندی کامل تر مطالب هر درس و هم چنین رفع یکی از مشکلات اساسی ساختار کلی دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات برگزار می گردد.

آزمون شبیه سازی و مروری
 • ردیف
 • نام دروس
  • مهندسی کامپیوتر
  • جامع

   شبیه سازی

  • جامع

   مروری پرسوال

  • فناوری اطلاعات
  • جامع

   شبیه سازی

  • جامع

   مروری پر‌سوال

 • ۱
 • زبان عمومی و تخصصی
  • ۳۰
  • ۰
  • ۳۰
  • ۰
 • ۲
 • ریاضی عمومی ۱ و ۲
  • ۸
  • ۰
  • --
  • --
 • ۳
 • معادلات دیفرانسیل
  • ۴
  • ۰
  • --
  • --
 • ۴
 • احتمالات و آمار مهندسی
  • ۴
  • ۱۰
  • --
  • --
 • ۵
 • ریاضیات گسسته
  • ۴
  • ۱۰
  • ۶
  • ۱۰
 • ۶
 • ساختمان داده ها
  • ۵
  • ۱۰
  • ۶
  • ۱۰
 • ۷
 • طراحی الگوریتم ها
  • ۵
  • ۱۰
  • ۶
  • ۱۰
 • ۸
 • نظریه زبان ها و اتوماتا
  • ۴
  • ۱۰
  • --
  • --
 • ۹
 • مدارهای منطقی
  • ۵
  • ۱۰
  • --
  • --
 • ۱۰
 • معماری کامپیوتر
  • ۴
  • ۱۰
  • --
  • --
 • ۱۱
 • سیستم عامل
  • ۳
  • ۱۰
  • ۷
  • ۱۰
 • ۱۲
 • شبکه های کامپیوتری
  • ۴
  • ۱۰
  • ۶
  • ۱۰
 • ۱۳
 • الکترونیک دیجیتال و VLSI
  • ۱۰
  • ۱۰
  • --
  • --
 • ۱۴
 • مدارهای الکتریکی
  • ۵-۶
  • ۱۰
  • --
  • --
 • ۱۵
 • سیگنال ها سیستم ها
  • ۵-۷
  • ۱۰
  • --
  • --
 • ۱۶
 • هوش مصنوعی
  • ۶-۷
  • ۱۰
  • --
  • --
 • ۱۷
 • پایگاه داده ها
  • ۷
  • ۱۰
  • ۶
  • ۱۰
 • ۱۸
 • کامپایلر
  • ۷
  • ۱۰
  • --
  • --
 • ۱۹
 • مهندسی نرم افزار
  • --
  • --
  • ۷
  • ۱۰
 • ۲۰
 • مبانی و اصول مدیریت
  • --
  • --
  • ۲۰
  • ۰
 • ۲۱
 • تعداد سوالات هر گرایش
  • ۱۰۰
  • ۱۲۰
  • ۱۰۰
  • ۸۰
 • ۲۲
 • تعداد کل سوالات دفترچه
  • ۱۴۰
  • ۱۵۰
  • ۱۰۰
  • ۸۰
 • ۲۳
 • زمان کل دفترچه سوالات
  • ۲۵۵ دقیقه
  • ۳۰۰ دقیقه
  • ۲۱۰ دقیقه
  • ۱۸۰ دقیقه
کافه تدریس، یادگیری و مشاوره تحصیلی آنلاین