رتبه و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران داوطلبان ۱۴۰۰ چه بوده است؟ فرقی نمی‌کند داوطلب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران باشید و برای کنکور کارشناسی ارشد در حال آماده‌شدن باشید یا اینکه قصد انتخاب‌رشته کنکور کارشناسی ارشد داشته باشید؛ شما، چه برای برنامه‌ریزی درسی و چه برای انتخاب، نیاز دارید تا بدانید رتبه‌های سال گذشته در کدام گرایش‌ها و دانشگاه‌ها قبول شده‌اند. در این مطلب به‌صورت مفصل محل قبولی کارشناسی ارشد عمران را برای رتبه‌های زیر ۲۰۰۰ به‌صورت مفصل بررسی کرده‌ایم.

محل قبولی کارشناسی ارشد عمران

رتبه بدون سهمیهرتبه در سهمیهنوع سهمیهگرایشدانشگاهنوع قبولی
۱۱سهمیه آزاد (بدون سهمیه)حمل و نقلدانشگاه صنعتی شریفروزانه
۴۳سهمیه آزاد (بدون سهمیه)حمل و نقلشریفروزانه
۲۰۱۸سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکدانشگاه تهرانروزانه
۲۴۲۲سهمیه آزاد (بدون سهمیه)حمل و نقلدانشگاه صنعتی شریفروزانه
۲۹۲۷سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مدیریت ساختامیرکبیرروزانه
۴۳۴۱سهمیه آزاد (بدون سهمیه), سهمیه شاگرد اولیژئوتکنیکدانشگاه تهرانروزانه
۶۷۶۲سهمیه آزاد (بدون سهمیه)برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه تهرانروزانه
۷۱۶۴سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکصنعتی شریفروزانه
۷۲۶۵سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکتهرانروزانه
۷۶۸۴سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکدانشگاه تهرانروزانه
۷۶۸۴سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مدیریت منابع آبدانشگاه صنعتی شریفروزانه
۸۲۷۴سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مهندسی و مدیریت منابع آبدانشگاه تهرانروزانه
۸۴۷۶سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکدانشگاه صنعتی شریفروزانه
۸۵۷۷سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکدانشگاه تهرانروزانه
۸۶۷۸سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکدانشگاه تهرانروزانه
۸۷۹۷سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکتهرانروزانه
۹۴۸۶سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکدانشگاه صنعتی شریف روزانه
۱۰۸۹۶سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهدانشگاه تهرانروزانه
۱۰۸۱۱سهمیه ۵ درصد ایثارگرانمهندسی و مدیریت منابع آب دانشگاه اصفهان روزانه
۱۱۷۱۰۳سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکصنعتی شریف تهرانروزانه
۱۱۹۱۰۵سهمیه آزاد (بدون سهمیه)حمل و نقل علم و صنعت روزانه
۱۳۶۱۱۷سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مهندسی محیط زیستدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۱۱۲۲سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکدانشگاه تهرانشبانه (نوبت دوم)
۱۴۷۱۶سهمیه ۵ درصد ایثارگرانمدیریت ساختدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانه
۱۵۰۱۳۲سهمیه آزاد (بدون سهمیه)راه وترابریصنعتی شریف تهرانروزانه
۱۵۱۱۸سهمیه ۵ درصد ایثارگرانمدیریت ساختدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانه
۱۵۳۱۳۱سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مهندسی و مدیریت ساختعلم و صنعتروزانه
۱۷۰۱۴۶سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مهندسی و مدیریت منابع آبدانشگاه امیرکبیرروزانه
۱۷۲ ۱۴۸سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهصنعتی شریفروزانه
۱۸۵۱۵۹سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانه
۱۹۰۱۶۳سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانه
۱۹۱۱۶۴سهمیه آزاد (بدون سهمیه)زلزلهدانشگاه صنعتی شریفروزانه
۱۹۲۱۷۳۴سهمیه ۵ درصد ایثارگرانمهندسی ومدیریت منابع آبدانشگاه رازی کرمانشاه روزانه
۱۹۲۱۶۵سهمیه آزاد (بدون سهمیه)زلزلهصنعتی شریفروزانه
۱۹۴۲۲۵سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مهندسی زلزلهامیرکبیرروزانه
۱۹۴۱۶۷سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مدیریت ساختدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیروزانه
۲۰۱۱۷۴سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مهندسی زلزلهدانشگاه تهرانروزانه
۲۱۳۱۸۴سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مهندسی و مدیریت منابع آبدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانه
۲۲۵۱۹۴سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهدانشگاه امیرکبیرروزانه
۲۵۰۲۲۰سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مدیریت ساختخواجه نصیر طوسیشبانه (نوبت دوم)
۲۵۵۲۱۶سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مدیریت ساختدانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی شبانه (نوبت دوم)
۲۷۰۲۲۹سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مدیریت ساختدانشگاه فردوسی مشهدروزانه
۲۷۸۲۳۴سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهدانشگاه تهرانشبانه (نوبت دوم)
۲۷۹۲۳۵سهمیه آزاد (بدون سهمیه)بنادرتهرانروزانه
۳۰۱۲۵۵سهمیه آزاد (بدون سهمیه)راه و ترابریدانشگاه تهرانشبانه (نوبت دوم)
۳۱۱۲۷۰سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهتربیت مدرسروزانه
۳۲۲۳۵۸سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مدیریت منابع آب تربیت مدرس 
۳۲۹۲۷۸سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکدانشگاه علم و صنعتروزانه
۳۵۰۷سهمیه ۲۵ درصد ایثارگرانمدیریت ساختدانشگاه تهران نوبت دومشبانه (نوبت دوم)
۳۵۵۳۰۰سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهتربیت مدرسروزانه
۳۶۹۳۱۳سهمیه آزاد (بدون سهمیه)حمل و نقلدانشگاه تربیت مدرسروزانه
۳۷۴۳۱۶سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مدیریت منابع آبعلم و صنعتروزانه
۳۹۲۳۳۰سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مهندسي محيطزيست، آب وفاضلاب دانشگاه تهرانروزانه
۳۹۹۵۰سهمیه ۵ درصد ایثارگرانمحیط زیستامیرکبیر تهرانروزانه
۴۲۱۴۲۱سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکخواجه نصیر روزانه
۴۲۸۳۵۹سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکتربیت مدرسروزانه
۴۳۵۳۶۶سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مدیریت منابع آب دانشگاه علم و صنعتروزانه
۴۵۰۳۷۹سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکیدانشگاه تهرانروزانه
۴۶۲۳۹۰سهمیه آزاد (بدون سهمیه)راه و ترابری  دانشگاه علم و صنعتروزانه
۴۸۰۴۰۰سهمیه آزاد (بدون سهمیه)آب و سازه های هیدرولیکی امیرکبیرروزانه
۴۹۸۴۲۰سهمیه آزاد (بدون سهمیه)حمل و نقلدانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیروزانه
۵۱۰۴۳۱سهمیه آزاد (بدون سهمیه)محیط زیستتربیت مدرسروزانه
۵۲۰۴۵۶سهمیه آزاد (بدون سهمیه)عمران خاک و پیدانشگاه شهید بهشتی تهران روزانه
۵۲۷۴۵۷سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مهندسی مدیریت منابع آبدانشگاه علم و صنعتشبانه (نوبت دوم)
۵۳۸۴۵۴سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سواحل بنادر و سازه های دریاییدانشگاه تربیت مدرسروزانه
۵۴۰۷۴سهمیه ۵ درصد ایثارگرانمهندسی و مدیریت منابع آبدانشگاه علم و صنعت تهرانروزانه
۵۴۵۷۵سهمیه ۵ درصد ایثارگرانژئوتکنیکفردوسی
۶۰۰۵۰۰سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مدیریت ساختدانشگاه علم و صنعت واحد نورشبانه (نوبت دوم)
۶۱۰۵۷۱سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامد دانشگاه تهرانروزانه
۶۴۸۶۱۸سایرزلزلهخوارزمیروزانه
۶۶۳۸۴سهمیه ۵ درصد ایثارگرانحمل و نقلعلم وصنعت شبانه (نوبت دوم)
۷۱۲۶۰۵سهمیه شاگرد اولیمهندسی و مدیریت ساختدانشگاه فردوسی مشهدروزانه
۷۱۷۶۰۹سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهدانشگاه خواجه نصیر طوسی تهرانشبانه (نوبت دوم)
۷۱۹۶۱۰سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مدیریت منابع ابدانشگاه شهید بهشتیروزانه
۷۳۷۶۲۵سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهدانشگاه کردستانروزانه
۷۷۳۶۵۵سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکصنعتی شیرازروزانه
۷۸۰۶۵۸سهمیه آزاد (بدون سهمیه)زلزلهدانشگاه فردوسی مشهدروزانه
۷۹۱۶۷۳سهمیه آزاد (بدون سهمیه)محیط زیستشهید بهشتیروزانه
۸۱۹۶۹۵سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مهندسی محیط زیست دانشگاه خوارزمی تهران روزانه
۹۲۱۷۸۳سهمیه آزاد (بدون سهمیه)راه و ترابریدانشگاه گیلان روزانه
۱۰۲۳۸۷۷سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازه دریاییتربیت مدرسروزانه
۱۰۳۸۸۸۶سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهدانشگاه تبريز روزانه
۱۱۰۵۱۳۵سهمیه ۵ درصد ایثارگرانسازهتربیت مدرسروزانه
۱۱۱۴۹۵۵سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مهندسی آب و سازه های هیدرولیکیفردوسی مشهدروزانه
۱۱۲۶۹۶۶سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهتبریزروزانه
۱۱۹۷۹۷۸سهمیه آزاد (بدون سهمیه)زلزلهصنعتی شیرازروزانه
۱۲۶۲۱۰۸۷سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مهندسی خطوط راه آهندانشگاه علم و صنعت ایران روزانه
۱۲۸۰۱۱۱۹سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازه دانشگاه سمنانروزانه
۱۳۱۷۱۵۱۷سهمیه آزاد (بدون سهمیه)حمل و نقلصنعتی اصفهانروزانه
۱۳۴۲۱۱۶۳سهمیه آزاد (بدون سهمیه)راه وترابریگیلانروزانه
۱۴۵۳۱۲۶۰سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکدانشگاه شهید چمران اهواز روزانه
۱۵۰۰۱۳۰۴سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهدانشگاه ارومیهروزانه
۱۵۰۰۱۳۵۱سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مهندسی عمران زلزلهدانشگاه ارومیهروزانه
۱۵۱۴۱۳۱۴سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییشبانه (نوبت دوم)
۱۵۹۸۱۳۴۵سهمیه آزاد (بدون سهمیه)منابع آبصنعتی شاهرود
۱۶۱۴۳۴سهمیه ۲۵ درصد ایثارگرانمحیط زیستدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیشبانه (نوبت دوم)
۱۶۲۵۱۴۲۲سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکدانشگاه صنعتی شاهرودروزانه
۱۶۳۰۱۴۳۶سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکدانشگاه رازی کرمانشاه روزانه
۱۶۶۶۱۴۴۰سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکدانشگاه سمنانروزانه
۱۹۸۶۲۰۲۱سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهبوعلی سینا همدانشبانه (نوبت دوم)
۱۹۹۹۱۷۴۸سهمیه آزاد (بدون سهمیه)راه و ترابریصنعتی نوشیروانی بابلشبانه (نوبت دوم)
۲۰۲۸۱۷۷۳سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مهندسی محیط زیست صنعتی قمروزانه
۲۰۹۶۱۸۳۲سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مهندسی و مدیریت منابع آبدانشگاه صنعتی اصفهانشبانه (نوبت دوم)
۲۱۹۰۱۹۲۱سهمیه آزاد (بدون سهمیه)زلزلهدانشگاه ارومیه روزانه
۲۳۴۰۲۰۵۰سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژیوتکنیکقم روزانه
۲۴۸۵۲۱۸۴سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهدانشگاه گلستان گرگانروزانه
۲۴۹۲۲۲۴۳سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهدانشگاه روزانه سمنانروزانه
۲۵۳۳۲۱۰۱سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهدانشگاه بیرجندروزانه
۲۹۸۶۲۶۱۰سهمیه آزاد (بدون سهمیه)ژئوتکنیکدانشگاه زنجانروزانه
۳۰۶۰۲۶۹۰سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهدانشگاه مراغهروزانه
۳۱۱۱۲۷۳۲سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهدانشگاه حکیم سبزواریروزانه
۳۳۸۲۲۹۷۳سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مهندسی آب وسازه های هیدرولیکیدانشگاه چمران اهوازشبانه (نوبت دوم)
۳۴۶۹۳۰۴۷سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مهندسی آب و سازه های هیدرولیکیدانشگاه شهید مدنی تبریزروزانه
۳۷۰۰۳۲۰۰سایرژئوتکنیکدانشگاه اراکروزانه
۳۸۰۰۱۲۰۰سهمیه ۵ درصد ایثارگرانمکانیک خاکدولتی ملایرروزانه
۴۰۱۵۳۵۹۳سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازه هیدرولیکیدانشگاه سیستان و بلوچستانروزانه
۴۱۰۰۳۸۶۰سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازه های هیدرولیکیملی واحد زاهدانروزانه
۴۲۹۳۳۷۹۰سهمیه آزاد (بدون سهمیه)مدیریت ساختدانشگاه ازاد واحد کرج سایر
۴۳۸۹۳۸۷۵سهمیه آزاد (بدون سهمیه)سازهموسسه غیرانتفاعی کادوس رشتغیرانتفاعی
۷۰۰۰۷۳۴سهمیه ۵ درصد ایثارگرانعمران مدیریت ساختدانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تهرانروزانه
۷۱۱۸۶۲۷۷سهمیه آزاد (بدون سهمیه)زلزلهدانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات سایر

کلاس‌های آنلاین کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران کافه‌تدریس

اگر برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران آماده می‌شوید، کلاس‌های آنلاین کنکور کارشناسی ارشد کافه‌تدریس، به شما کمک می‌کند به بهترین استادان و جامع‌ترین برنامه‌ریزی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران دسترسی داشته باشید. تجربه‌ی رتبه‌برترهای کنکور کارشناسی ارشد عمران نشان داده است که شرکت در کلاس‌های آنلاین کنکور کارشناسی ارشد می‌تواند تأثیر چشمگیری بر موفقیت شما بگذارد.

برای آشنایی با کلاس‌های آنلاین و ویدئوهای آموزشی و دیگر خدمات کافه‌تدریس برای کنکور کارشناسی ارشد عمران روی این لینک کلیک کنید:

کلاس‌های آنلاین کنکور ارشد مهندسی عمران