معرفی دوره آنلاین درس مدار منطقی - جلسه اول رایگان


طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۰۱ آذر ۱۳۹۷)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

معرفی دوره آنلاین درس کامپایلر - جلسه اول رایگان

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۷ آذر ۱۳۹۷)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

معرفی دوره آنلاین درس احتمالات و آمار مهندسی - جلسه اول رایگان

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۰ آذر ۱۳۹۷)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

معرفی دوره آنلاین درس ساختمان گسسته - جلسه اول رایگان


طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۷:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۰۲ آذر ۱۳۹۷)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

معرفی دوره آنلاین درس شبکه‌های کامپیوتری - جلسه اول رایگان

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۰۸ آذر ۱۳۹۷)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

معرفی دوره آنلاین درس پایگاه داده‌ها - جلسه اول رایگان

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۲۰ آذر ۱۳۹۷)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

معرفی دوره آنلاین درس هوش مصنوعی - جلسه اول رایگان

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۲ آذر ۱۳۹۷)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

معرفی دوره آنلاین درس معماری کامپیوتر - جلسه اول رایگان


طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۷:۳۰ (شروع از ۰۱ آذر ۱۳۹۷)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

معرفی دوره آنلاین درس سیگنال‌ها و سیستم‌ها - جلسه اول رایگان

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۷۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۱۴ آذر ۱۳۹۷)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

معرفی دوره آنلاین درس مدارهای الکتریکی (ویژه کامپیوتر) - جلسه اول رایگان

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۳ آذر ۱۳۹۷)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

معرفی دوره آنلاین درس ساختمان داده - جلسه اول رایگان


طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۳:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۰۲ آذر ۱۳۹۷)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

معرفی دوره آنلاین درس نظریه زبان‌ها و اتوماتا - جلسه اول رایگان

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۹ آذر ۱۳۹۷)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام