درباره‌ی استاد

دکترای اقتصاد-گرایش اقتصاد سنجی
متخصص آمارهای کشوری
رئیس گروه حساب های منطقه ای و هزینه مرکز آمار ایران
مشاور بانک جهانی
دارای کتاب در زمینه اقتصاد خلاق
دارای مقالات در زمینه جداول داده ستانده
تخصص در Microsoft office

موضوعات تدریس