درباره‌ی استاد

دکتری فیزیولوژی پزشکی و دانشجوی فوق دکتری
سابقه 9 سال تدریس فیزیولوژی در دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
13 سال تدریس زبان انگلیسی در موسسات بنام مشهد
تدریس زیست شناسی در مدرسه بین المللی
تدریس زیست و فیزیولوژی به زبان انگلیسی به دانشجویان مهاجر

موضوعات تدریس