کلاس آنلاین ایمونولوژی پایه


طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۲۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین ایمونولوژی ۱


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۲۰۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین ایمونولوژی ۲


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۲۰۰ ۱۶۰ هزارتومان ۲۰ درصد تخفیف تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین سرولوژی


طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۱۰۰ ۸۰ هزارتومان ۲۰ درصد تخفیف تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

ثبت نام یکجا در چهار دوره ایمونولوژی


طول دوره: ۱۰۵ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۷۵۰ ۵۲۵ هزارتومان ۳۰ درصد تخفیف ثبت نام پکیج
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین بیوشیمی بالینی (مباحث اختصاصی بیوشیمی بالینی)


طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۲۰۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ثبت نام یکجا در دو دوره بیوشیمی پایه و بالینی


طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۶۰۰ ۴۲۰ هزارتومان ۳۰ درصد تخفیف ثبت نام پکیج
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین زیست سلولی


طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۳۰۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی


طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۳۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین زیست مولکولی


طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۲۲۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ثبت نام یکجا در سه دوره زیست سلولی، زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی


طول دوره: ۹۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۵۵۰ ۴۱۲ هزارتومان ۲۵ درصد تخفیف ثبت نام پکیج
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین ژنتیک بالینی


طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۱۸۰ ۱۴۴ هزارتومان ۲۰ درصد تخفیف تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین ژنتیک پایه


طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۲۷۰ ۲۱۶ هزارتومان ۲۰ درصد تخفیف تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین ژنتیک - مباحث متفرقه از کتاب هزاره سوم


طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۶۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین ژنتیک پزشکی


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۲۰۰ ۱۶۰ هزارتومان ۲۰ درصد تخفیف تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

ثبت نام یکجا در چهار دوره ژنتیک (ژنتیک پایه، پزشکی، بالینی و مباحث متفرقه از کتاب هزاره سوم)


طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۷۱۰ ۴۹۷ هزارتومان ۳۰ درصد تخفیف ثبت نام پکیج
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین هماتولوژی ۱ - آزمایش‌های اساسی، تولید و اختلالات RBC


طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۲۰۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین هماتولوژی ۲ - اختلالات خوش‌خیم و بد‌خیم گلبول‌های سفید


طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۲۰۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین هماتولوژی ۳ - پلاکت و انعقاد خون


طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۱۸۰ ۱۴۴ هزارتومان ۲۰ درصد تخفیف تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین بانک خون ۱ - آنتی ژن های گروه های خونی


طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۱۵۰ ۱۲۰ هزارتومان ۲۰ درصد تخفیف تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین بانک خون ۲ - طب انتقال خون


طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۱۷۰ ۱۳۶ هزارتومان ۲۰ درصد تخفیف تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

ثبت نام یکجا در پنج دوره هماتولوژی و بانک خون


طول دوره: ۱۱۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان
۹۰۰ ۶۳۰ هزارتومان ۳۰ درصد تخفیف ثبت نام پکیج
مشاهده و ثبت‌نام