درباره‌ی استاد

پژوهشگر سیستم های نوین تدریس مفهومی سازه برای معماران - ترجمه کتاب "مفاهیم پایه سازه برای مهندسان و معماران"
مدرس 5 دوره ایستایی دانشگاه تهران
مدرس کارگاه های سازه و معماری
مدرس کارگاه های عملی ساخت سیستم های سازه ای

استاد ایستایی و فن کنکور کارشناسی ارشد و دکتری معماری و هنرهای ساخت (از سال 88 تا کنون)

مشاور و مدرس رتبه های برتر قبولی از دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی:
رتبه 2 مدیریت پروژه 97
رتبه 5 فناوری معماری 97
رتبه 2 فناوری معماری 97
رتبه 10 انرژی معماری 97
رتبه 13 فناوری معماری 97
رتبه 17 فناوری معماری 97

مترجم کتاب های "مفاهیم پایه سازه برای مهندسان و معماران" و "مبادی بیومیمتیک برای طراحی خلاقانه"

موضوعات تدریس