درباره‌ی استاد

رضا عطایی . کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه شهید بهشتی تهران. رتبه ی 5 بیوشیمی بالینی و 22 بیوتکنولوژی کنکورکارشناسی ارشد 1396 وزارت بهداشت. عضو هیئت موسسین کانون دانشجویان علوم آزمایشگاهی . سابقه ی تدریس حضوری و خصوصی بیوشیمی بالینی . سابقه ی یکسال مشاوره ی خصوصی بیوشیمی بالینی

موضوعات تدریس