درباره‌ی استاد

دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دانشگاه علوم بهزیستی
رتبه 12 کنکور کارشناسی ارشد 96 وزارت بهداشت

موضوعات تدریس