درباره‌ی استاد

حوزه تخصیصم بینایی ماشین و یادگیری عمیق (Deep learning) هست. در هر دو حوزه چندین ساله فعالیت دارم و پروژه انجام دادم.
به OpenCV - Keras & Tensorflow مسلط هستم و با دو زبان C++ و Python پروژه هامو انجام میدم

http://qa.deeplearning.ir/user/amin_taghizadeh

https://github.com/Amin-Tgz

موضوعات تدریس