درباره‌ی استاد

-برنامه ریزی تحصیلی برای دانش آموزان
-افزایش ساعت مطالعه
-یادگیری پایه ای و مفهومی شیمی دبیرستان

موضوعات تدریس