درباره‌ی استاد

- مدرس GMAT کارشناسی ارشد و «استعداد تحصیلی» دکتری
- برگزاری دوره های آموزشی در مؤسسات برتر تهران و سراسر کشور
- طراح سؤال آزمون‌ های آزمایشی موسسات آموزش عالی
- پایه گذار آموزش استعداد تحصیلی بر مبنای تئوری TRIZ
- پایه گذار آموزش های تلگرامی استعداد تحصیلی از سال 95

موضوعات تدریس