درباره‌ی استاد

وظیفه یک استاد را تفهیم سنگین ترین مباحث با ساده ترین و ملموس ترین بیان می دانم بطوریکه برای همگان قابل فهم باشد در طی سالیان تدریسم باز خورد دانشجویان تمامی رشته ها این مهم بوده که به آن نایل شده ام.

موضوعات تدریس