درباره‌ی استاد

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد دانشگاه تهران گرایش شناسایی و انتخاب مواد
فارغ التحصیل کارشناسی رشته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
سابقه تدریس فیزیک ۲ - حرکت شناسی
سابقه تدریس شیمی ۲
سابقه تدریس جبر و احتمال - تخصص در احتمال

موضوعات تدریس