درباره‌ی استاد

دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت، مولف کتاب دو جلدی مبانی احتمالات و آمار مهندسی و برترین مدرس درس تئوری احتمالات و آمار مهندسی

موضوعات تدریس