درباره‌ی استاد

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
دکترای مهندسی نرم افزار کامپیوتر

موضوعات تدریس