درباره‌ی استاد

توسعه دهنده موبایل و وب و کسب‌و کار های مبتنی بر آنها
مدال نقره المپیاد کامپیوتر

موضوعات تدریس