درباره‌ی استاد

رتبه 16 کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار
مشاور در مدرسان شریف
تدریس خصوصی دروس کنکور کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار

موضوعات تدریس