درباره‌ی استاد

کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
10 سال سابقه تدریس خصوصی در کلیه مقاطع

موضوعات تدریس