درباره‌ی استاد

مانی مظفری
سوابق:

-رتبه 23 ارشد روانشناسی بالینی و دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی تهران
(صاحب درصد 95 رشد و 83 بالینی در کنکور)

-مشاور آموزشی آموزشگاه فدک (تبریز)

-مشاور آموزشی آموزشگاه خلاق (تبریز)

-مشاور آموزشی آموزشگاه سکو (تبریز)

-مشاور آموزشی کلینیک بهسا (تهران)

-مشاور آموزشی مرکز رامش (تهران)

-موسس برند یک بالینگر

-مدرس نظریه های شخصیت، رواندرمانی و رشد و آسیب شناسی روانی

-مدرس سبک های مطالعاتی

-مشاور کنکور ارشد روانشناسی بالینی و عمومی

موضوعات تدریس