درباره‌ی استاد

دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه تهران
 در حال حاضر زمان تدریس و انجام پروژه ندارم متاسفانه.

موضوعات تدریس