درباره‌ی استاد

فارغ التحصیل از دوره ی کارشناسی (دانشگاه تهران) و ارشد (شهیدبهشتی)
سابقه ی برگزاری کارگاه R در دانشگاه شهیدبهشتی در دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت.
سابقه ی تدریس خصوصی R.

موضوعات تدریس