درباره‌ی استاد

استاد درس تاریخ معماری ایران در آکادمی تخصصی معماری
استاد درک عمومی منظر در آکادمی تخصصی معماری
کانال تلگرام درک عمومی منظر - سیناناصری darkmemarimanzar@
* کارشناس ارشد معماری منظر - پردیس هنرهای زیبا - دانشگاه تهران
** پژوهشگر دکتری معماری منظر - پردیس هنرهای زیبا - دانشگاه تهران

موضوعات تدریس