وبینار آشنایی با مشکلات مکالمه در زبان انگلیسی و معرفی کامل دوره مکالمه
توضیحات

در این وبینار دلایل اصلی اینکه چرا بعد از گذراندن دوره های مختلف زبان انگلیسی و یادگیری گرامرهای مختلف نمیتوانیم به صورت حرفه ای صحبت کنیم پرداخته میشود و برای هر کدام راهکاری ارائه میشود. در انتها توضیحات کامل در مورد دوره مکالمه پیش رو بیان خواهد شد