استاد درس تاریخ معماری ایران در آکادمی تخصصی معماری