کارشناسی ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ، دانشگاه آزاد مروردشت آثار کتابها: 1- معرفی برنامه کمپرداون: "ویژه¬ی درمان بزرگسالان دارای لکنت". نشر تولید علم : چاپ اول.1392. 2- درمان کودکان دارای لکنت: "برنامه افزایش طول گفته". نشر تولید علم : چاپ اول.1392. 3- راهنمای لکنت برای معلمان. نشر تولید علم : چاپ اول.1392. 4- مقیاس¬های سنجش لکنت در بزرگسالان. نشر تولید علم : چاپ اول.1392. 5- برنامه قوانین روانی : ویژه درمان کودکان دارای لکنت. نشر تولید علم : چاپ اول.1393. 6- سخنرانی موفق: چگونه بر ترس خود از صحبت در جمع غلبه کنید ( برنامه¬ای برای افراد دارای لکنت و گروه¬های حمایتی. نشر تولید علم : چاپ اول.1393. 7- مقیاس¬های سنجش لکنت در کودکان و نوجوانان. نشر تولید علم : چاپ اول.1394. 8- راهنمای برنامه درمانی لیدکامب. نشر تولید علم : چاپ اول. 1394 9- راهنمای لکنت برای بزرگسالان: توصیه¬هایی برای افراد دارای لکنت. نشر تولید علم : چاپ اول،1394. 10- راهنمای لکنت برای کودکان: من فقط بعضی وقت¬ها لکنت دارم. نشر تولید علم : چاپ اول. 1394. 11- لکنت از منظر علم پزشکی . نشر تولید علم : چاپ اول، 1394. 12- توصیه هایی برای افراد دارای لکنت : راهنمای لکنت برای بزرگسالان. نشر تولید علم : چاپ اول ، 1394. 13- جستجوی هوشمند لکنت : ارزیابی ،تعیین خط پایه و سنجش. نشر تولید علم : چاپ اول ، 1395. 14- عامل پیش¬بینی در درمان لکنت. نشر تولید علم : چاپ اول. 1395. 15- راهنمای بالینی آیران: عامل پیش‌بینی. نشر تولید علم : چاپ اول، 1395. 16- مقدمه‌ای بر نظریه‌های لکنت. نشر تولید علم : چاپ اول، 1395. 17- راهنمای مدیریت موفق لکنت: ویژه درمانگران و بزرگسالان دارای لکنت. نشر تولید علم : چاپ اول، 1395. 18- راهنمای برنامه لیدکامب ( منوال 2016). نشر تولید علم : چاپ اول، 1396. 19- مجموعه محرک‌های تصویری برای برنامه افزایش طول گفته ویژه کودکان دارای لکنت. نشر تولید علم : چاپ اول،1396. 20- کاربرد فنون در درمان لکنت. نشر تولید علم : چاپ اول، 1396. 21- فرهنگ درمان‌های لکنت. نشر تولید علم : چاپ اول، 1396. مقالات: 1- Nouri N, Nouri N, Abdali H, Shafie M, Karimi H. CASE REPORT: Stuttering: Genetic updates and a case report. Advanced Biomedical Research.2012; 1( 1):14. 2- شفیعی م، شفیعی ب و سایر همکاران. مقایسه ی کیفیت زندگی در میان افراد دارا و فاقد لکنت در ایران. مجله آسیب شناسی گفتار و زبان. 1393;2(1):68. 3- شفیعی ب، شفیعی م، پوراحمد م. و سایر همکاران. ساخت پرسش¬نامه¬ي مقدماتي تشخيص لكنت تمارضي.مجله اصول بهداشت رواني.1393;16(61). 4- شفیعی ب، حسینی ش، شفیعی م، پورابراهیم ع. ترجمه و بررسی روایی وپایایی پرسشنامه مقیاس فردی لکنت . مجله پژوهش در علوم توانبخشی. 1393;10(2). 5- حسینی ش، شفیعی ب، شفیعی م. بررسی ویژگی¬های روانسنجی پرسشنامه تاثیر لکنت روی کودکان پیش دبستانی و والدین آنها. مجله مطالعات ناتوانی. تحت چاپ. 6- شفیعی ب، صالحی ا، کریمی ح، یادگاری ف، شیرازی ط، شفیعی م. روايي و پايايي نسخه فارسي آزمون ارزيابي جامع تجربه فرد از لكنت- بزرگ سالان. مجله پژوهش در علوم توانبخشی. 1391;8(1):49. تدریس: 1- همکاری با گروه گفتاردرمانی دانشکده علوم و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نیمسال دوم 93-92. 2- همکاری با گروه گفتاردرمانی دانشکده علوم و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نیمسال اول 94-93. 3- همکاری با گروه گفتاردرمانی دانشکده علوم و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نیمسال اول 95-94. سخنرانی: 1- عنوان سخنرانی: بررسی روایی و پایایی آزمون ارزیابی جامع تجربه فرد از لکنت ”OASES-. دهمین کنگره گفتاردرمانی، اهواز. 2- عنوان سخنرانی: مرور مقدماتی فعالیت بالینی بر روی 300 فرد دارای لکنت به منظور دستیابی به پروتکلی جدید: پروتکل لکنت هشت بهشت. سیزدهمین کنگره گفتاردرمانی، تهران، 1394. 3-عنوان سخنرانی: طراحی و بررسی مقدماتی کارایی "نیمرخ رشد درمانگری(CDP)" در درمان لکنت. چهاردهمین کنگره سراسری گفتاردرمانی، تهران. 4-سخرانی در پانل انتخاب برنامه درمانی در کودکان - چهاردهمین کنگره سراسری گفتاردرمانی، تهران. 5-سخنرانی در پانل دستیابی به یک درمان موفق در لکنت – پانزدهمین کنگره سراسری گفتاردرمانی، تهران. 6- سخنرانی در اولین سمپوزیوم تخصصی درمان لکنت در کودکان با عنوان تجارب درمانگران از درمان این گروه سنی. 7- پانل روند درمان لکنت. ششمین همایش سالانه انجمن لکنت ایران. برگزاری کارگاه ها: 1-درمان لکنت در کودکان پیش از سن مدرسه. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه: 102143. 2- مهندسی مداخله در 8 مرحله، به منظور دستیابی به درمانی پایدار برای لکنت. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه:105291. 3- مستندسازی فعالیت بالینی در حیطه ی لکنت. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه:109458. 4-کاربرد مداخله مبتنی بر فعالیت در درمان لکنت برای کودکان مدرسه رو و نوجوانان. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه:111968. 5-درمان لکنت مبتنی بر پارادایم رفتارگرایی برای همه گروه های سنی. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه:112075. 6- استفاده از مقیاس های سنجش لکنت در بزرگسالان. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه:44790. 7- مدیریت موفق لکنت در بزرگسالان. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه:49625. 8- درمان لکنت در کودکان مدرسه رو. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه:55368. 9- ارتقاء مهارت های بالینی درمانگران در درمان لکنت - دوره مقدماتی. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه:66073. 10- ارتقائ مهارتهای بالینی در لکنت : کار با خانواده. انجمن علمی گفتار درمانی ایران. کد کارگاه:71007. 11- آموزش برنامه قوانین روانی. دانشگاه علو