فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد دانشگاه تهران گرایش شناسایی و انتخاب مواد فارغ التحصیل کارشناسی رشته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان سابقه تدریس فیزیک ۲ - حرکت شناسی سابقه تدریس شیمی ۲ سابقه تدریس جبر و احتمال - تخصص در احتمال