مدرس دروس "مصالح سنتی و نوین" و "عناصر و جزئیات ساختمان" در موسسه آکادمی تخصصی معماری