حوزه کاری من به طور خلاصه به شرح ذیل است: 1- طراحی و شبیه سازی منابع تأمین توان الکتروشیمیایی 2- مدلسازی کاربردی پدیده های فیزیکی با استفاده از نرم افزار های دینامیک مولکولی 3- آموزش ماژول های الکتروشیمی، انقال حرارت، شار سیال، دینامیک سیالات محاسباتی و انتقال گونه های شیمیایی در نرم افزار COMSOL