دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی رتبه 12 کنکور کارشناسی ارشد 96 وزارت بهداشت

برگزار کننده دوره های مهارت های زندگی زیر نظر سازمان بهزیستی ترجمه کتاب زوج درمانی طرحواره مدار: راهنمای متخصصان برای بهبود روابط برگزارکننده دوره های طرحواره درمانی برای عموم