درباره‌ی استاد

استاد درس ایستایی و مقاومت مصالح در آکادمی تخصصی معماری

موضوعات تدریس