بررسی کارنامه‌های آزمون ارشد مهندسی برق به نحوه برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از زمان باقی‌مانده تا آزمون کمک زیادی خواهد کرد. این بررسی‌ها به ما نشان می‌دهد در سال‌های اخیر عملکرد داوطلبان به چه صورت بوده است و با چه درصدهایی چه رتبه‌هایی کسب کرده‌اند.

آیا مقایسه کارنامه‌های سال‌های گذشته معیار کاملی است؟

با توجه به تفاوت سطح سؤال‌ها در هر درس و عملکرد متفاوت داوطلبان در هر سال، نمی‌توان به‌طور دقیق از حدود درصدی که در آزمون‌های سال‌های آینده کسب خواهد شد رتبه‌ی داوطلبان کنکور ارشد مهندسی برق را پیش‌بینی کرد؛ زیرا ممکن است در یک آزمون سطح سؤال‌ها دشوار و درنتیجه، مقدار میانگین درصدهای کسب‌شده پایین‌تر و در آزمونی دیگر سطح سؤال‌ها آسان‌تر و مقدار میانگین درصدهای کسب‌شده بالاتر باشد؛ بااین‌حال اگر سطح سؤال‌ها در آزمون چند سال متوالی تقریباً در یک سطح باشد، می‌توان با انتظار اینکه سطح سؤال‌ها در آزمون سال بعد نیز مانند چند سال گذشته باشد، تا حدی محدوده‌ی رتبه را با توجه به میزان درصد کسب‌شده در آزمون سال بعد تخمین زد.

بررسی کارنامه‌های آزمون ارشد مهندسی برق سال‌های اخیر

در این بخش با مشاهده چند نمونه کارنامه‌ی نهایی، با احتساب معدل مؤثر، رتبه‌ی کسب‌شده‌ی داوطلبان در هر گرایش را با توجه به میانگین درصد در آن گرایش در آزمون سه سال اخیر بررسی کرانامه‌های آزمون ارشد مهندسی برق در ادامه آمده است.

گرایش الکترونیک

نمونه‌ی کارنامه (گرایش الکترونیک)، ۹۷
کارنامه‌های آزمون ارشد مهندسی برق
نمونه‌ی کارنامه (گرایش الکترونیک)، ۹۷
نمونه‌ی کارنامه (گرایش الکترونیک)، ۹۸
نمونه‌ی کارنامه (گرایش الکترونیک)، ۹۸
نمونه‌ی کارنامه (گرایش الکترونیک)، ۹۹
نمونه‌ی کارنامه (گرایش الکترونیک)، ۹۹

برای آشنایی کامل با گرایش قدرت و بهترین منابع آن این مطلب را بخوانید:

منابع گرایش الکترونیک کنکور ارشد برق

گرایش قدرت

تا قبل از آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹، گرایش قدرت در دو زیرگروه متفاوتِ سیستم‌های قدرت و الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی در آزمون رتبه‌بندی می‌شد که در سال ۱۳۹۹، هر دو، به یک زیرگروه واحد گرایش قدرت در آزمون کارشناسی‌ارشد مهندسی برق تبدیل شدند.

نمونه‌ی کارنامه (گرایش سیستم‌های قدرت)، ۹۷
نمونه‌ی کارنامه (گرایش سیستم‌های قدرت)، ۹۷
نمونه‌ی کارنامه (گرایش سیستم‌های قدرت)، ۹۸
نمونه‌ی کارنامه (گرایش سیستم‌های قدرت)، ۹۸
نمونه‌ی کارنامه (گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی)، ۹۷
نمونه‌ی کارنامه (گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی)، ۹۷
نمونه‌ی کارنامه (گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی)، ۹۸
نمونه‌ی کارنامه (گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی)، ۹۸
نمونه‌ی کارنامه (گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی)، ۹۹
نمونه‌ی کارنامه (گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی)، ۹۹

برای آشنایی کامل با گرایش قدرت و بهترین منابع آن این مطلب را بخوانید:

منابع گرایش قدرت کنکور ارشد برق

گرایش مخابرات میدان و موج

نمونه‌ی کارنامه (گرایش مخابرات میدان و موج)، ۹۷
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مخابرات میدان و موج)، ۹۷
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مخابرات میدان و موج)، ۹۸
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مخابرات میدان و موج)، ۹۸
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مخابرات میدان و موج)، ۹۹
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مخابرات میدان و موج)، ۹۹

برای آشنایی کامل با گرایش مخابرات و میدان و موج و بهترین منابع آن این مطلب را بخوانید:

منابع گرایش مخابرات کنکور ارشد مهندسی برق

گرایش مخابرات سیستم، رمز، شبکه

نمونه‌ی کارنامه (گرایش مخابرات سیستم، رمز، شبکه)، ۹۷
کارنامه‌های آزمون ارشد مهندسی برق
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مخابرات سیستم، رمز، شبکه)، ۹۷
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مخابرات سیستم، رمز، شبکه)، ۹۸
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مخابرات سیستم، رمز، شبکه)، ۹۸
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مخابرات سیستم، رمز، شبکه)، ۹۹
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مخابرات سیستم، رمز، شبکه)، ۹۹

گرایش کنترل

نمونه‌ی کارنامه (گرایش کنترل)، ۹۷
کارنامه‌های آزمون ارشد مهندسی برق
نمونه‌ی کارنامه (گرایش کنترل)، ۹۷
نمونه‌ی کارنامه (گرایش کنترل)، ۹۸
نمونه‌ی کارنامه (گرایش کنترل)، ۹۸
نمونه‌ی کارنامه (گرایش کنترل)، ۹۹
نمونه‌ی کارنامه (گرایش کنترل)، ۹۹

برای آشنایی کامل با گرایش کنترل و بهترین منابع آن این مطلب را بخوانید:

بهترین منابع گرایش کنترل کنکور ارشد برق را بشناسید!

گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

نمونه‌ی کارنامه (گرایش مهندسی پزشکی؛ بیوالکتریک)، ۹۷
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مهندسی پزشکی؛ بیوالکتریک)، ۹۷
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مهندسی پزشکی؛ بیوالکتریک)، ۹۸
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مهندسی پزشکی؛ بیوالکتریک)، ۹۸
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مهندسی پزشکی؛ بیوالکتریک)، ۹۹
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مهندسی پزشکی؛ بیوالکتریک)، ۹۹

برای آشنایی کامل با گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) و بهترین منابع آن این مطلب را بخوانید:

بهترین منابع ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

گرایش مکاترونیک

نمونه‌ی کارنامه (گرایش مکاترونیک)، سال ۹۷
کارنامه‌های آزمون ارشد مهندسی برق
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مکاترونیک)، سال ۹۷
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مکاترونیک)، سال ۹۸
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مکاترونیک)، سال ۹۸
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مکاترونیک)، سال ۹۹
نمونه‌ی کارنامه (گرایش مکاترونیک)، سال ۹۹

میانگین درصد برای کسب رتبه‌ی زیر ۱۰۰۰

با توجه به کارنامه سال‌های اخیر و میانگین درصدهای کسب‌شده‌‌ی داوطلبان، برای آزمون سال‌های بعدی پیش‌بینی می‌شود که اگر در طراحی سؤال‌ها و روند برگزاری تغییر خاصی صورت نگیرد و مطابق سال‌های اخیر باشد، میانگین درصد برای کسب رتبه‌ی زیر ۱۰۰۰ حدوداً به‌این ‌صورت است:

میانگین درصد برای کسب رتبه‌ی زیر ۱۰۰۰
کارنامه‌های آزمون ارشد مهندسی برق
میانگین درصد برای کسب رتبه‌ی زیر ۱۰۰۰