درباره‌ی استاد

استاد عباسعلی امینی فارغ التحصیل مهندسی پزشکی از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران می‌باشند. هم‌چنین دارای سابقه تدریس در موسسه نصیر و علوم پزشکی سنا ویژه آزمون وزارت علوم و وزارت بهداشت می‌باشند.
تألیفات ایشان عبارتند از:
کتاب جامع آزمون های کارشناسی ارشد مقدمه ای بر مهندسی پزشکی - انتشارات نصیر
ریاضیات در علوم پزشکی - انتشارات جامعه نگر
گنجینه جامع مدارهای الکتریکی - انتشارات علمی سنا
گنجینه جامع مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی - انتشارات علمی سنا
گنجینه جامع سیگنال‌ها و سیستم ها - انتشارات علمی سنا

موضوعات تدریس