مهندسی عمران

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: به قسمت توضیحات هر وبینار مراجعه نمایید.
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷ ساعت
زمان برگزاری: فیلم و جزوه بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۱ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۳۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۳۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۹۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت نام با شما هماهنگ می‌شود.
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۱ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بلافاصله بعد از ثبت‌نام قابل دانلود می‌باشند
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۷ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۹۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۳ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۹ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها پس از ثبت نام قابل دانلود می باشند.
۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: آموزش آفلاین هست و بعد از ثبت نام به ویدیو ها دسترسی دارید.
۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام