درباره‌ی استاد

دبیر ریاضیات تجربی مدارس علامه حلی و فرزانگان تهران.

موضوعات تدریس