مهسا آقاجانی،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری
                  صنعتی شریف
مهسا آقاجانی
دانشجو کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری - صنعتی شریف