درباره‌ی استاد

دانشجوی ارشد فناوری اطلاعات، شبکه های کامپیوتری - دانشگاه صنعتی شریف

موضوعات تدریس