محمد تاخیری،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی حمل‌ونقل
                  خواجه نصیرالدین طوسی
محمد تاخیری
دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی حمل‌ونقل - خواجه نصیرالدین طوسی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل‌ونقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ‌
مشاور کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران