شادي سبزواري،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  فيزيك ذرات بنيادي و ميدان ها
                  صنعتي شريف
شادي سبزواري
دانشجو کارشناسی ارشد فيزيك ذرات بنيادي و ميدان ها - صنعتي شريف

" موفقيت شما تضميني است "
" با ما خود را در بهترين دانشگاه هاي كشور ببيينيد "
" حق التديرس كلاس ها بصورت توافقي مي باشد"
" داراي سابقه تدريس خصوصي ده ها دانش آموز موفق كنكور رياضي فيزيك "
" دانشجوي نمونه دانشگاه صنعتي اصفهان در دوسال "
" داراي سابقه تدريس در دانشگاه صنعتي اصفهان "
*

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران