درباره‌ی استاد

" موفقيت شما تضميني است "
" با ما خود را در بهترين دانشگاه هاي كشور ببيينيد "
" حق التديرس كلاس ها بصورت توافقي مي باشد"
" داراي سابقه تدريس خصوصي ده ها دانش آموز موفق كنكور رياضي فيزيك "
" دانشجوي نمونه دانشگاه صنعتي اصفهان در دوسال "
" داراي سابقه تدريس در دانشگاه صنعتي اصفهان "
*

موضوعات تدریس