درباره‌ی استاد

معدلم ۱۷.۹۰ هست. سابقه‌ی تدریس‌یاری درس‌های ساختمان گسسته،‌ ساختمان داده، مهندسی نرم‌افزار۱، آمار و احتمال را داشته‌ام.

موضوعات تدریس