زهرا بیک،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  آموزش زبان انگلیسی
                  دانشگاه آزاد اسلامی
زهرا بیک
دانشجو کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
متخصص در تدریس زبان انگلیسی در تمام سطوح و متدها باتوجه به ویژگی های شخصیتی زبان آموز
متخصص در امور ترجمه متون روانشناسی و ترجمه همزمان

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران