درباره‌ی استاد

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
متخصص در تدریس زبان انگلیسی در تمام سطوح و متدها باتوجه به ویژگی های شخصیتی زبان آموز
متخصص در امور ترجمه متون روانشناسی و ترجمه همزمان

موضوعات تدریس