درباره‌ی استاد

رتبه دوم المپیاد شیمی
مدرس المپیاد شیمی در فرزانگان یک تهران
مدرس شیمی کنکور در موسسه های مختلف

موضوعات تدریس