درباره‌ی استاد

-كارشناسي ارشد رياضي محض گرايش آناليز دانشگاه اراك
-دبير رسمي آموزش و پرورش
-20سال سابقه تدريس
-سابقه تدريس در دانشگاه آزاد و پيام نور

موضوعات تدریس