درباره‌ی استاد

اینجانب دانشجوی دکتری رشته فیزیک با سابقه تدریس درس فیزیک پایه در داشنگاه اراک و دستیار آموزشی دانشگاه صنعتی شریف به مدت چهار سال میباشم.

موضوعات تدریس