درباره‌ی استاد

* کارشناسی مهندسی برق گرایش قدرت
* کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت
* دکتری تخصصی مهندسی برق گرایش قدرت
* عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکا (IEEE)
* عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران (IAEEE)
* عضو انجمن انرژی ایران (IEA)
* مدرس دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل

موضوعات تدریس