درباره‌ی استاد

حامد روحی
کارشناس ارشد شیمی آلی از دانشگاه شید بهشتی تهران
فارغ االتحصل دکتری شیمی آلی از دانشگاه فردوسی مشهد
مدرس دانشگاه، و مدرس و مشاور کلاس های کنکور کارشناسی ارشد و دکتری شیمی آلی

موضوعات تدریس