آموزش تفسیر نتایج آزمایشگاهی ایمنی شناسی (دوره اول ۱۴۰۰) دکتر خلیلی

زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۲ مهر ۱۴۰۰) هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۳۰ ساعت

توضیحات

تفسیر بالینی نتایج آزمایشگاهی تشخیصی