ابراهیم علایی،
                              فارغ التحصیل
                کارشناسی ارشد
                مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
                شهید بهشتی
ابراهیم علایی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار - شهید بهشتی